Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Poslanie a vízia UMB

POSLANIE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Univerzita Mateja Bela, ako súčasť európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru prispieva poskytovaním kvalitného vysokoškolského vzdelávania, širokospektrálneho ďalšieho vzdelávania podľa potrieb praxe a rozvíjaním nového poznania tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním k rozvoju múdrych, mravných, autentických a spoločensky zodpovedných osobností a tým
k vybudovaniu učiacej sa spoločnosti.

 

VÍZIA

Univerzita Mateja Bela, ktorá už jednoznačne potvrdila svoje postavenie lídra vo vzdelávaní regiónu stredného Slovenska,

bude v roku 2013


vďaka preukázanej kvalite vzdelávania a úspešnosti uplatnenia absolventov na trhu práce, excelentnosti vybraných oblastí výskumu
v aktívnej medzinárodnej spolupráci a v spolupráci s praxou, ako aj vďaka odbornej, športovej a umeleckej prezentácii na verejnosti vnímaná ako

silná národná univerzita medzinárodného významu.

 

Zdroj: Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2008 – 2013 

 

 

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu