Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

11. máj 2010 Americká delegácia na UMB

Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici navštívili členovia 11-člennej delegácie z amerického mesta Charleston v Západnej Virgínii, s ktorým má Banská Bystrica uzavretú zmluvu o spolupráci a taktiež zástupcovia University of Charleston a West Virginia State University.

David Molgaard
mesto Charleston,
prednosta úradu

Steve Jubelirer
Charleston Area Medical Center,
lekár-onkológ

Ed Welch
University of Charleston,
rektor

Barbara Wright
University of Charleston

Jessica Isner
West Virginia State University

Chuck Daugherty
Sister-City Alliance, spolupredseda

Christine Daugherty

Linda Elliot
Sister-City Alliance, spolupredseda

Steve Hopta
podnikateľ

Barbara Hopta
First Presbyterian Church

Peter Gallo
riaditeľ informačných služieb mesta Charleston

Návštevu prijali:
Beata KOSOVÁ
rektorka UMB

Ján Chorvát
prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB

V tento deň rektor University of Charleston dr. Edwin Welch a rektorka UMB prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. podpísali dohodu o spolupráci, ktorá vytvára predpoklady pre výmenu učiteľov, študentov, akademických informácií, publikácií, organizovanie spoločných výskumných programov, prípravu spoločných konferencií a v neskoršom štádiu aj pre prípravu spoločných študijných programov.

V ten istý deň navštívili predstavitelia univerzít z Charlestonu, ale aj niektorí ďalší členovia delegácie, Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov, Ekonomickú fakultu a Fakultu humanitných vied, kde rokovali s vedením fakúlt o možnostiach spolupráce. Vyhoveli sme ich želaniu navštíviť uvedené fakulty, ktoré prejavili na neformálnych stretnutiach počas predchádzajúceho víkendu.

Ďalšie rokovanie, na ktoré sme pozvali prodekanov pre medzinárodné vzťahy všetkých fakúlt, sa konalo na nasledujúci deň (12.5.2010) na rektoráte. Zúčastnili sa na ňom rektor dr. Welch, dr. Wright, prorektor UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, prodekani pre medzinárodné vzťahy Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Fakulty humanitných vied, Právnickej fakulty a vedúca oddelenia anglického jazyka Katedry odbornej jazykovej komunikácie Ekonomickej fakulty. Predmetom stretnutia boli otázky financovania ciest, študijných pobytov, stravovania, ubytovania a iných poplatkov počas pobytu amerických študentov u nás a našich študentov v Charlestone.

Naši hostia z Charlestonu boli nadšení predstavením Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, ktorý uviedol na pôde UMB ľudové tance a pesničky.
Na záverečnom spoločenskom stretnutí vystúpili členovia Univerzitného speváckeho zboru Mladosť pod vedením umeleckého vedúceho prof. PaedDr. Milana Pazúrika, CSc., ktorí takisto zožali veľký úspech. Obidve umelecké telesá už tradične robia dobré meno Univerzite Mateja Bela.

Viac sa dočítate budúcom čisle v Spravodajcovi UMB roč. 16, č. 5

     

        

 

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu