Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Štipendiá a pôžičky

Štipendijný poriadok UMB v BB

Príloha č. 1 Žiadosť o študentskú pôžičku

Príloha č. 2 Zmluva o pôžičke zo štipendíjneho fondu UMB 

                  Vyhlásenie ručiteľa

Príloha č. 3 Sponzorská zmluva


 

 

Sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu

poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z.z.  o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.

O sociálne štipendium v akademickom roku 2005/2006 podľa novej vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Z.z. možno požiadať od 1. apríla 2006, kedy nadobúda účinnosť vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z.     

Okruh spoločne posudzovaných osôb 
Rozhodujúci príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb  
Čo nie je považované za príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb 
Kto je nezaopatrené dieťa a príjem nezaopatreného dieťaťa 

Smernica č. 2/2010 o priznávaní sociálnych štipendií študentom
Príloha 1 k Smernici 2/2010 - Odporúčaná žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
Príloha 2 k Smernici 2/2010 - Potvrdenie/Výpis Daňového úradu na účely priznania sociálneho štipendia
Príloha 3 k Smernici 2/2010 - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

   
Kalkulačka na výpočet sociálneho štipendia platná od 1. januára 2010 

Poskytovanie štipendií (sociálne, motivačné, doktorandské) a pôžičiek študentom UMB upravuje Štipendíjny poriadok UMB, schválený Akademickým senátom UMB dňa 1.10.2007.


Študentský pôžičkový fond SR

Ďalšou možnosťou krytia nákladov spojených so štúdiom je získanie pôžičky z celoslovenského Študentského pôžičkového fondu, bližšie informácie na www.spf.sk.

 

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu