Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Udeľované akademické tituly a dĺžka štúdia na UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí medzi popredné slovenské univerzity a je súčasťou európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, humanitných, prírodných a informatických vied, matematiky, politológie, medzinárodných vzťahov a cudzích jazykov.

            Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je štandardná dĺžka pre bakalárske štúdijné programy  tri roky.  Štandardná dĺžka štúdia pre magisterské/inžinierske študijné programy je dva roky.

Absolventom bakalárskeho štúdia   sa udeľuje  titul „bakalár“ (v skratke Bc.). Absolventom magisterského štúdia je udeľovaný akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.) a absolventom inžinierskeho štúdia akademických titul „inžinier“ (v skratke Ing.).

            Úspešní absolventi, ktorí získali titul „magister“ môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im UMB udeľuje akademický titul podľa študijného odboru (RNDr., JUDr., PaedDr., PhDr.)..

Fakulta humanitných vied UMB
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Smernica dekanky PdF č. 4/2003 k rigoróznym skúškam
Právnická fakulta

Metodický pokyn č. 5/2005 prorektora pre pedagogickú činnosť o rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce v sústave študijných odborov VŠ SR.

Doktorandské štúdium uskutočňuje všetky fakulty Univerzity Mateja Bela v 46 akreditovaných študijných programoch. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je najmenej tri roky, v externej forme najviac päť rokov. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“), skratka „PhD.“ sa uvádza za menom.

V súlade s §65 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.

            Univerzita Mateja Bela už od  roku 2001 realizuje výučbu v kreditovom systéme štúdia založenom na zásadách ECTS (Európskeho systému prenosu kreditov) na všetkých fakultách celoplošne. Kreditový systém štúdia Univerzita Mateja Bela aplikuje vo všetkých formách a stupňoch štúdia.

 


MBA štúdium je rozdelené na dva roky, ktoré na seba nadväzujú.

a)   Diploma Management Stage ( DMS ) I. stupeň , ktorý zahŕňa Ceritificate Management úroveň štúdia

b)   Master of Business Adminstration stupeň ( MBA ),  II. stupeň  

Podmienkou postupu do vyššieho ročníka je úspešné absolvovanie predchádzajúceho roka štúdia. Absolvent celého programu získa britský diplom udelený The Nottingham Trent University a titul MBA.

Po absolvovaní výberu štyroch modulov prvého roka štúdia je možné získať britský certifikát „Certificate in Management“, skratka CM. Po absolvovaní prvého roka je možné získať britský diplom „Diploma in Management Studies“, skratka DMS.

 

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu