Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Poskytovanie informácií
Sadzobník
Žiadosť o poskytnutie informácií
Smernica UMB č. 01/2001

Povinne zverejňované informácie

podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

Zákony

- Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 76/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní ... v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 655/2005 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2006
- Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  v znení neskorších predpisov
-  Zákon NR SR č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní
- Zákon NR SR č. 200/1997 Z.z. o študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov 
- Zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov

Nariadenia

- Nariadenie vlády č. 249/1992 Z.z. o platových pomeroch zamestnancov rozpočtových a v niektorých ďalšíchorganizáciách a orgánoch
-
Nariadenie vlády č. 104/2003 Z.z. o Akreditačnej komisii

Vyhlášky

- Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
-
Vyhláška č. MŠ SR č. 102/2006 Z.z. priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
-
Vyhláška MŠ SR č. 453/2005 Z.z. o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia
-
Vyhláška MŠ SR č. 204/2002 Z.z. o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia v znení neskorších predpisov

         Vnútrouniverzitné predpisy

  1. Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
    Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

    © Univerzita Mateja Bela - UAKOM
    Site engine by webarranger.eu