Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Poskytovanie informácií
Žiadosť o informácie

Smernica UMB č. 01/2001

Smernica č. 01/2001, ktorou sa vydávajú pravidlá na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)(ďalej len zákon) na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len zákon).

čl.1
Úvodné ustanovenia

Táto smernica upravuje postup pri aplikácii zákona a stanovuje úlohy spojené so sprístupňovaním informácií.

čl.2
Zodpovedné subjekty

 1. Subjektami zodpovednými za poskytnutie informácie sú fakulty, organizačné zložky a celouniverzitné pracoviská UMB a to podľa zamerania ich činnosti a podľa druhu vyžiadanej informácie (ďalej len „ gestor“).
 2. Gestor určí zamestnanca alebo pracovisko na zabezpečenie úloh súvisiacich so sprístupňovaním informácií a to najneskôr do 31. 01. 2001.


čl.3

Subjektom zodpovedným za aplikáciu zákona v rámci UMB je odbor kancelárky rektora oddelenie vzťahov s verejnosťou ( Public Relations) na Rektoráte UMB ( ďalej len odborný gestor). Odborný gestor odborne a metodicky usmerňuje činnosť gestorov a rozhoduje spory o príslušnosť na poskytnutie informácie.
Zároveň plní funkciu gestora pre pracovisko rektorátu UMB.

čl. 4
Informácie poskytované na žiadosť

 1. Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada o sprístupnenie informácií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu.
 2. Gestor sprístupní na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby informácie, ktoré má k dispozícii.
 3. Za informáciu podľa odseku 1 sa nepovažujú také informácie, ( stanoviská, právne názory, výklad zákonov a iných právnych predpisov , hodnotiace správy, rozbory , prognózy , prehľady a pod.), ktoré by gestor musel vytvoriť na základe konkrétnej žiadosti.

čl. 5
Povinne zverejňované informácie

 1. Zverejnená informácia je informácia , ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici.
 2. Fakulty, organizačné zložky a celouniverzitné pracoviská UMB zverejňujú povinne informácie podľa § 5 ods. 1 zákona.
 3. Informácie uvedené v odseku 2 zverejňujú gestori prostredníctvom internetovej stránky a na verejne prístupnom mieste v sídle UMB a v budovách fakúlt, organizačných zložiek a celouniverzitných pracoviskách UMB.
 4. Verejne prístupným miestom je spravidla vestibul alebo priestor pred budovou ( vývesná tabuľa) ku ktorému je voľný prístup.

čl. 6
Obmedzenie prístupu k informáciám

 1. Gestor dbá na to, aby neboli žiadateľovi poskytnuté informácie, ku ktorým je prístup vylúčený alebo obmedzený podľa § 8 – 11 zákona.
 2. V prípade, ak časť požadovanej informácie patrí do obmedzenia podľa zákona, gestor sprístupní iba tú časť informácie, ktorá je verejne prístupná a poskytne žiadateľovi sprievodnú informáciu ( § 4 ods. 4 zákona ).
 3. Ak vznikne pochybnosť o sprístupnení informácie z dôvodu obmedzenia prístupu k informáciám alebo iná pochybnosť, posúdenie žiadosti o sprístupnenie takejto informácie zabezpečí komisia, ktorú v prípade potreby zriadi gestor.

Sprístupnenie informácií

čl. 7
Žiadosť a sprístupnenie informácií

 1. Žiadosť môže byť podaná písomne, ústne , faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
 2. Zo žiadosti musí byť zjavné, komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka, aký spôsob sprístupnenia informácie sa navrhuje.
 3. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, vyzve gestor žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní. V prípade, ak žiadosť v stanovenej lehote žiadateľ nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, gestor žiadosť bez vydania rozhodnutia odloží.
 4. Žiadosť o poskytnutie informácií , ktoré sa nevzťahujú k pôsobnosti UMB sa do piatich dní postúpi príslušnej povinnej osobe ak je známa. V opačnom prípade sa žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.
 5. Žiadosti by sa mali podávať pokiaľ je to možné na predtlačenom formulári „ Žiadosť o poskytnutie informácií“ ktorý je prílohou č. 1 tejto smernice , v prípade elektronickej pošty na formulári umiestnenom na internetovej stránke UMB, fakúlt, organizačných zložiek a celouniverzitných pracovísk UMB. Podanie písomnej žiadosti o poskytnutie informácií akoukoľvek inou zákonom určenou formou je rovnocenné s podaním žiadosti na týchto formulároch.

čl. 8
Evidencia žiadostí

 1. Evidenciu žiadostí o informácie , o upresnenie žiadostí, rozhodnutí o odmietnutí poskytnúť informáciu si vedú samostatne jednotliví gestori v osobitnom protokole písomností. Evidenciu žiadostí o odvolanie vedie odbor kancelárky rektora UMB.
 2. Ak bola žiadosť podaná odbornému gestorovi, žiadosť zaeviduje a ak disponuje požadovanou informáciou, alebo disponuje informáciou o spôsobe , kde a ako môže žiadateľ informáciu získať, vypracuje odpoveď v zákonom stanovenej lehote. Ak odborný gestor nemá k dispozícii požadovanú informáciu, žiadosť zaeviduje a neodkladne postúpi na vybavenie príslušnému gestorovi.
 3. Ak bola žiadosť podaná príslušnému gestorovi, tento zabezpečí jej zaevidovanie a vybavenie v rámci svojich kompetencií.
 4. Podrobnosti o spôsobe koordinácie a komunikácie medzi odborným gestorom a gestormi na fakultách, organizačných zložkách a celiouniverzitných pracoviskách UMB pri evidencii a vybavovaní žiadostí budú riešené usmernením kancelárky rektora UMB v rozsahu jej pôsobnosti.
 5. Evidencia obsahuje najmä:
  1. dátum podania,
  2. meno, priezvisko( u právnických osôb názov ) a adresa žiadateľa,
  3. forma žiadosti : ústne ( osobne, telefonicky) , pošta, osobné podanie, fax, elektronická pošta,
  4. obsah požadovanej informácie,
  5. forma vybavenia : ústne, telefonicky, pošta, fax, elektronická pošta,
  6. meno toho, kto žiadosť vybavil,
  7. dátum , kedy bola informácia odoslaná,
  8. opravný prostriedok.

čl. 9
Postup pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií.

 1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovanie informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami , telefonicky, faxom, poštou . e- mailom, prípadne ďalšími spôsobmi.
 2. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne gestor so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

čl. 10
Osobitosti sprístupňovania informácií

Písomne podaná žiadosť

 1. Písomná žiadosť o poskytnutie informácie doručená poštou , faxom, e- mailom alebo osobne bude odovzdaná na zaevidovanie.
 2. Ak príslušný gestor disponuje požadovanou informáciou, alebo spôsobom kde a ako môže žiadateľ informáciu získať, vypracuje odpoveď a zašle žiadateľovi v zákonom stanovenej lehote oficiálnu odpoveď formou doručenia do vlastných rúk na dobierku.
 3. Ak príslušný gestor nemá k dispozícii požadovanú informáciu požiada príslušný odborný útvar ( administratívny - príslušný referát dekanátu, rektorátu alebo katedru a pod. ) aby v určenej lehote ( spravidla tri pracovné dni ) vypracoval k požadovanej informácii stanovisko podpísané zodpovednou osobou a ďalej postupuje ako v bode 2.
 4. Ak má gestor, alebo príslušný útvar k požadovanej informácii zamietavé stanovisko alebo obmedzujúce stanovisko, alebo v ňom čiastočne obmedzuje prístup k informácii, musí byť stanovisko odôvodnené príslušnou právnou úpravou. V tomto prípade gestor vydá v stanovenej lehote písomné rozhodnutie o nevyhovení žiadosti.

Ústne podaná žiadosť

 1. Miesto a čas pre vybavovanie žiadostí podaných ústne a telefonicky si stanovia v rámci svojej kompetencie dekani fakúlt, vedúci organizačných zložiek UMB a celouniverzitných pracovísk UMB a zverejnia ho vhodným spôsobom najneskôr do 31. 01. 2001.
 2. Ústne podaná žiadosť sa eviduje rovnako ako ostatné žiadosti.
 3. Žiadateľovi sa pokiaľ je to možné , poskytne informácia bezodkladne.
 4. Pokiaľ nie je možné poskytnúť informáciu bezodkladne , žiadateľovi bude odporučené vyplniť žiadosť o sprístupnenie informácie. To platí i v prípade, že trvá na sprístupnení už zverejnenej informácie. Žiadosť sa potom vybavuje ako písomná.
 5. V prípade, ak ide o informáciu, ktorá je už zverejnená, príslušný gestor žiadateľa na túto skutočnosť upozorní, prípadne informáciu poskytne.
 6. V prípade ak má gestor k požadovanej informácii zamietavé stanovisko, alebo obmedzujúce stanovisko, alebo ak v ňom čiastočne obmedzuje prístup k informácii, vydá v zákonom stanovenej lehote príslušné písomné rozhodnutie.

čl. 11
Podanie ústnej a písomnej žiadosti o poskytnutie informácií na iný útvar UMB

 1. Ak iný útvar obdrží ústnu žiadosť o poskytnutie informácií poučí žiadateľa, že vybavovanie žiadostí výlučne realizuje príslušný gestor.
 2. Ak je ústna žiadosť podaná osobne, je žiadateľ usmernený do sídla gestora.
 3. Ak je inému útvaru doručená žiadosť o poskytnutie informácie , je tento útvar povinný bezodkladne ju postúpiť príslušnému gestorovi.

čl. 12
Lehoty na vybavenie žiadostí

 1. Dátum podania žiadosti u príslušného gestora je dňom doručenia žiadosti.
 2. Žiadosť o sprístupnenie informácií musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa podania žiadosti alebo odstránenia nedostatkov žiadosti.
 3. Zo závažných dôvodov možno lehotu predĺžiť, najviac však o desať dní. Predĺženie lehoty príslušný gestor bezodkladne oznámi žiadateľovi, najneskôr pred uplynutím lehoty podľa odseku 2 a s uvedením dôvodov ( § 17 ods. 2 zákona).

čl. 13
Rozhodnutie o žiadosti

 1. Ak sa informácia poskytne žiadateľovi v požadovanom rozsahu v zákonom stanovenej lehote, vykoná o tom gestor zápis v spise t.j. rozhodnutie zápisom v spise.
 2. Ak sa žiadosti nevyhovie, hoci len z časti, vydá gestor v lehote podľa čl. 12 písomné rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu.
 3. Ak informácia nebola poskytnutá alebo nebolo vydané rozhodnutie, predpokladá sa , že gestor vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu, za deň doručenia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
 4. Na konanie podľa zákona sa použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.

čl. 14
Opravné prostriedky

 1. Proti rozhodnutiu zápisom v spise nemožno podať opravný prostriedok.
 2. Proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnúť informáciu možno do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podať odvolanie.
 3. O odvolaní rozhoduje rektor UMB v lehote 15 dní odo dňa doručenia odvolania.
 4. Ak sa v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa , že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

čl. 15
Úhrada nákladov

 1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií , so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
 2. Podrobnosti o úhrade nákladov , spôsobe ich výberu a evidencie budú vydané usmernením kancelárky rektora UMB najneskôr do 31. 01. 2001 v zmysle Vyhlášky MF SR č. 481 / 2000 Z. z.
 3. Výška poplatkov je uvedená v prílohe č. 2 tejto smernice.

čl. 16
Záverečné ustanovenia

 1. Kontrolou plnenia úloh vyplývajúcich z tejto smernice poverujem odbor kontroly UMB.
 2. Fakulty, organizačné zložky a celouniverzitné pracoviská UMB si môžu v rámci svojej kompetencii vydať vlastnú smernicu za zabezpečenie postupu pri uplatňovaní zákona.
 3. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 10. 01. 2001.

Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc.
rektor UMB

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu