Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Základné informácie o SÚZ
Ubytovacie a stravovacie možnosti
Prideľovanie ubytovania
Členovia ŠIR
Stravovacie služby
Vyhlásenie k poškodzovaniu majetku

Domový poriadok


Internátny poriadok študentských domovov SÚZ UMB ( domový poriadok).

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1/ Správa účelových zariadení UMB (ďalej len SÚZ) je účelovým zariadením, ktoré
poskytuje ubytovanie a stravovanie študentom.

2/ Internátny poriadok nadväzuje na Štatút UMB a na Organizačný poriadok SÚZ, ktorého
hlavným poslaním je:
a) poskytovať podľa kapacitných možností ubytovanie študentom, ašpirantom a hosťom
UMB a stravovanie študentom a zamestnancom.
Voľnú kapacitu pre ubytovanie a stravovanie možno využiť aj pre cudzie osoby
a organizácie.
b) vytvárať podmienky pre štúdium a odpočinok ubytovaným študentom
c) vytvárať vhodné podmienky pre zdravotnú, športovú, kultúrnu a záujmovú činnosť podľa                                   priestorových, finančných a prevádzkových možností.

Článok II.
Riadenie ŠD a ŠJ

1/ Za riadenie, činnosť v študentských domovoch a jedálňach zodpovedá riaditeľ SÚZ
rektorovi UMB.

2/ Poradným orgánom riaditeľa SÚZ je vedenie ŠD a  ŠJ, jeho členmi sú:
- vedúce študentských domovov a študentských jedální
- predseda ŠR
Vedenie SÚZ sa schádza podľa potreby.

3/ Podľa potreby riaditeľ môže na vedenie ŠD a ŠJ pozvať aj iných zamestnancov ŠD a ŠJ,
resp. zástupcov študentských orgánov.

4/ Riaditeľ SÚZ v súčinnosti s predsedom ŠR, alebo každý samostatne, podľa potreby
zvoláva verejné zhromaždenie ubytovaných študentov.

Článok III.
Študentská rada

1/ Ubytovaných študentov zastupuje študentská rada prostredníctvom predsedu, úzko
spolupracuje s riaditeľom SÚZ.

2/ Predseda ŠR predloží riaditeľovi SÚZ v septembri na začiatku školského roka menný
zoznam študentov, zastupujúcich jednotlivé fakulty v ŠR.

Článok IV.
Podmienky poskytovania ubytovania v ŠD

1/ Referent pre ubytovanie SÚZ pripraví pre riaditeľa SÚZ do 15. apríla príslušného roka
celkovú kapacitu lôžok pre nasledujúci školský rok začínajúci od septembra.

2/ Riaditeľ SÚZ prerozdelí celkovú kapacitu lôžok v ŠD medzi jednotlivé fakulty UMB
podľa počtu študentov jednotlivých fakúlt (majúcich bydlisko nad 50 km) a ich
percentuálneho pomeru k celkovej kapacite.

3/ Študijné oddelenia sú povinné predložiť zoznam študentov súčasného až predposledného
ročníka referentovi pre ubytovanie SÚZ do 15. 03. príslušného roka.

4/ Predseda ŠR obsadí pridelené lôžka podľa pridelených kvót pre jednotlivé fakulty
a zoznamy študentov, ktorým bolo pridelené lôžko odovzdá riaditeľovi SÚZ v prvý
májový týždeň.

5/ Prideľovanie lôžok pre študentov prebieha na základe vopred pripravených a schválených
kritérií pre ubytovanie. Pripomienky k týmto kritériám môže dať každý študent.

6/ Za objektívne posúdenie žiadosti a pridelenia lôžka v ŠD je zodpovedný predseda ŠR.
Vypracuje návrh kritérií na pridelenie lôžka.

7/ Žiadosť o ubytovanie je študent povinný doručiť predsedovi ŠR podľa jeho pokynov.

8/ Predseda ŠR odkonzultuje navrhovaný zoznam študentov s vedúcou ŠD.

9/ Výsledky o pridelení, resp. nepridelení lôžka v ŠD budú zverejnené vo vestibuloch
príslušných ŠD v 1. májový týždeň príslušného roku.

10/ Riaditeľ SÚZ vytvorí rezervu z celkového počtu miest, za účelom riešenia odvolacieho
konania.

11/ Študenti, ktorým nebolo pridelené lôžko, majú právo sa odvolať riaditeľovi SÚZ.

12/ Riaditeľ SÚZ rozhodne v rámci odvolacieho konania o pridelení lôžka do 15 dní po
uzávierke žiadostí o odvolaní.

13/ O pridelení prístelky v opodstatnených prípadoch rozhodne riaditeľ SÚZ na základe
súhlasu všetkých spolubývajúcich na izbe, kde si žiadateľ prístelok našiel.Prístelky sa môžu
prideľovať v prípade nedostatku lôžok ako dočasné riešenie. V prípade uvoľnenia lôžok
je prístelkár povinný na základe výzvy vedúcej ŠD obsadiť pevné lôžko a uhradiť predpísané
nájomné za lôžko.


14/ Študent nemá právny nárok na lôžko v ŠD.

15/ Prideľovanie lôžok pre študentov nastupujúceho 1. ročníka zabezpečí riaditeľ SÚZ.

16/ Vedúce ŠD a predseda ŠR majú právo vyčiarknuť zo zoznamu študentov, ktorí sú
navrhnutí na ubytovanie študentskou radou, resp. dostali lôžko v ŠD v odvolacom konaní,
ale:
a) opakovane porušovali IP
b) nerešpektovali pokyny pri vysťahovaní sa zo ŠD a nevysťahovali sa v určenom termíne
c) hrubým spôsobom porušili zásady spolunažívania
d) nie je predpoklad, že budú rešpektovať Internátny poriadok a nariadenia riaditeľa SÚZ.
(alkohol, fajčenie v priestoroch ŠD, rušenie nočného kľudu, el. spotrebiče, klamstvo...)

Článok V.
Umiestnenie študentov s študentskom domove

O umiestnení študentov v ŠD rozhodne R SÚZ v spolupráci s predsedom ŠR. V súlade s možnosťami ŠD sa vyčlenia izby pre ubytovanie bezdetných študentov – manželov v prípade, že obaja sú študentmi UMB a bolo im pridelené lôžko.
Pre nevyhovujúce podmienky nie je možné ubytovať manželov – študentov s dieťaťom.
Nástup na ubytovanie študentov na začiatku školského roka stanoví riaditeľ SÚZ v súlade so študijným programom a začiatkom školského roka.
Študent sa musí vysťahovať zo ŠD najneskôr do 30. 06. školského roka. V mesiacoch júl, august september v ŠD a ŠJ prebieha komerčná činnosť, čerpanie dovoleniek a údržba.

Článok VI.
Podmienky poskytovania ubytovania iným osobám

1/ V ŠD môžu byť na krátky čas ubytovaní aj študenti iných foriem štúdia, ako je denné
a diaľkové, hostia UMB, prípadne iných organizácii, na základe požiadavky rektora
UMB, dekana fakulty, v súlade s kapacitnými možnosťami ŠD. O voľnej kapacite ŠD
rozhoduje riaditeľ SÚZ.

Článok VII.
Zánik ubytovania

1/ Ubytovanie zaniká:
a) uplynutím času, určeného v rozhodnutí o poskytnutí ubytovania
b) ak sa študent nenasťahuje bez vážneho dôvodu a ospravedlnenia do 5 dní odo dňa určeného v rozhodnutí o poskytnutí ubytovania
c) odhlásením bývania v ŠD
d) ukončením štúdia, prerušením štúdia, vylúčením zo štúdia, alebo zanechaním štúdia, prestupom na inú vysokú školu
e) zrušením ubytovania zo strany vedúcej ŠD a predsedu ŠR

2/ Po skončení, prerušení, zanechaní štúdia, vylúčení zo štúdia na vysokej škole môže
študent – cudzinec bývať v ŠD najdlhšie jeden mesiac. Osobitné prípady rieši riaditeľ
SÚZ.

3/ Vedúca ŠD ako aj predseda ŠR môžu zrušiť nezávisle na sebe ubytovanie z vlastného
podnetu, ak ubytovaný študent:
a) hrubo porušil ustanovenia tejto úpravy, alebo zásady spolunažívania
b) bez vážnych dôvodov neužíva pridelenú izbu
c) nedodržiava čistotu a poriadok na obývanej izbe, príslušenstve a v spoločných priestoroch ŠD
d) presťahoval sa bez vedomia vedúcej ŠD
e) neuhradil poplatky do termínu určenom riaditeľom SÚZ
f) opakovane používa nepovolené, zakázané elektrospotrebiče
(v zmysle Vyhl. 79/2004, Smernice UMB č. 10/2004 môže povoliť elektrický
spotrebič iba vedúca ŠD za príslušný poplatok, s ohľadom na stav rozvodu
elektrickej energie a stav daného spotrebiča. Stav spotrebiča overí a potvrdí na
pripravenom tlačive elektrikár ŠD)
Z bezpečnostných dôvodov je zakázané používať elektrické variče, ponorné
variče, fritovacie hrnce, elektrické rúry...)
g) zasahuje do inštalácie akéhokoľvek druhu
h) ničí majetok ŠD, bez povolenia premiestňuje inventár medzi jednotlivými miestnosťami
i) umožní nelegálne ubytovanie osobe, ktorá nemá preukaz ubytovaného, ani povolenie vedúcej ŠD na ubytovanie
j) nerešpektuje predvolanie k vedúcej ŠD
k) odcudzí inventár zo ŠJ (ak sa inventár nájde v bunke, sú zodpovední všetci obyvatelia bunky, pokiaľ sa nenájde ten, kto ho odcudzil)
l) prináša a konzumuje alkohol v ubytovacích priestoroch
m) prináša, vlastní, používa zbrane, nebezpečné chemikálie, drogy a ich prekurzory
n) nerešpektuje, vážne poruší bezpečnostné, požiarne a hygienické predpisy na
príslušnom ŠD
o) nerešpektuje zákaz fajčenia vo všetkých objektoch SÚZ UMB v zmysle zákona
č. 377/2004 a Smernice č. 10/2004 o ochrane nefajčiarov

4/ Po obdržaní písomného rozhodnutia o vylúčení zo ŠD od vedúcej ŠD sa študent musí
vysťahovať zo ŠD do 7 dní. Odvolanie môže študent podať riaditeľovi SÚZ do 2 dní odo
dňa doručenia rozhodnutia.

5/ Priestupky, ktoré urobí študent UMB v ŠD, v ktorom t.č. nebýva, bude riešiť s príslušným
dekanom fakulty riaditeľ SÚZ. Vedúca ŠD, resp. predseda ŠR má právo zakázať vstup do
objektu návštevníkom ktorí nerešpektujú a ignorujú IP.

Článok VIII.
Práva a povinnosti študentov ubytovaných v ŠD

1/ Ubytovaný študent má právo:
a) na pridelenie izby s nasledujúcimi základným vybavením: nábytok, prikrývka na lôžko
s vankúšom a posteľnou bielizňou
b) na údržbu ubytovacieho priestoru a inventáru ŠD, ktorý sa v ňom nachádza, údržbu
musí ŠD zabezpečiť pokiaľ možno čo najskôr
c) na pravidelnú výmenu posteľnej bielizne podľa zásad prevádzky ŠD
d) používať spoločné priestory ŠD a zúčastňovať sa podujatí v ŠD
e) predkladať študentskej rade, alebo jej prostredníctvom vedúcej ŠD návrhy a pripomienky ku všetkým otázkam života v ŠD a žiadať vyjadrenie o riešení podaných návrhov a pripomienok
f) prijíma návštevy v súlade s článkom X. tohoto internátneho poriadku

2/ Ubytovaný študent je povinný:
a) pri ubytovaní sa v ŠD predložiť ubytovaciemu oddeleniu občiansky preukaz, (cudzinec
pas alebo povolenie k pobytu), 2 fotografie 3x3,5 cm a potvrdenie o zaplatení
nájomného
b) ubytovať sa výlučne v pridelenej izbe, pokiaľ nebude rozhodnuté inak
c) dodržiavať usmernenie správy ŠD a ŠR
d) udržiavať poriadok a čistotu v ŠD, hlavne v pridelenej izbe a spoločných priestoroch, šetriť zariadenie ŠD, šetriť elektrickú energiu a vodu
e) poplatky platiť v stanovenom termíne
f) pri vstupe do ŠD preukázať sa preukazom ubytovaného
g) chrániť objekt a majetok ŠD, haváriu bezodkladne hlásiť zodpovednému zamestnancovi, po pracovnej dobe na vrátnici ŠD
h) dodržiavať bezpečnostné, požiarne a hygienické predpisy
i) nahradiť spôsobenú škodu
j) oboznámiť sa z bezpečnostnými a požiarnymi predpismi a podpisom potvrdiť ich rešpektovanie
k) pri vysťahovaní sa zo ŠD odovzdať správe ŠD príslušenstvo a zapožičaný inventár v stave, v akom ich prevzal pri ubytovaní, vrátiť kľúče, preukaz ubytovaného, zaplatiť nedoplatky a v plnej miere hradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil
l) prihlásiť všetky používané elektrospotrebiče, poplatok za ich používanie je stanovený podľa charakteru spotrebiča mesačnou úhradou
m) oboznámiť sa s internátnym poriadkom ŠD UMB a správať sa v zmysle jeho ustanovení
n) pri nasťahovaní sa do pridelenej izby nahlásiť zistené nedostatky a škody vedeniu
ŠD
o) riadiť sa pokynmi vedúcej ŠD pri mimoriadnych udalostiach (deratizácia, cvičný
požiarny poplach, cvičenie CO...)

3/ Ubytovaný študent nesmie:
a) poškodiť a zničiť majetok a zariadenie ŠD
b) rušiť ostatných ubytovaných, najmä v čase nočného pokoja (22,00 – 06,00 hod.)
c) robiť výtržnosti, vyhadzovať predmety a odpadky z okien a balkónov
d) zasahovať do akejkoľvek inštalácie
e) premiestňovať do izby inventár ŠD a ŠJ, ktorý do nej nepatrí, bez súhlasu osoby, ktorá je zaň zodpovedná a bez zaevidovania na správe ŠD
f) umožniť ubytovanie v ŠD osobám, ktoré nie sú zaevidované v ŠD a nemajú povolenie
g) presťahovať sa do inej izby, bez súhlasu vedúcej ŠD
h) prijímať návštevy mimo určeného času
i) fajčiť v priestoroch SÚZ UMB
j) prinášať a konzumovať alkohol, zbrane, omamné látky, drogy a ich prekurzory
k) znemožniť vstup odborného personálu ŠD do obývaných priestorov za účelom kontroly, správy a ochrany majetku
l) vynášať inventár z priestorov študentskej jedálne na ubytovaciu časť
m) svojvoľne bez súhlasu vedúcej ŠD vymieňať zámky na dverách
n) ničiť požiarnotechnické zariadenia (hydranty, hasiace prístroje)
o) zapožičiavať svoj ubytovací preukaz inej osobe
p) používať nepovolené, zakázané elektrospotrebiče

                                                                                 Článok IX.
                                                                                    Sankcie

1/ Strata kľúča
2/ Strata preukazu
3/ Nepovolené, nenahlásené a zakázané elektrospotrebiče
4/ Porušenie zákazu fajčenia
5/ Nedodržanie hygieny, čistoty a poriadku na bunkách,
kuchynkách, spoločných priestoroch


Článok X.
Vnútorný poriadok

1/ Študentský domov je otvorený od 5.00 do 24.00 hodiny a v hodinových intervaloch po
24. hodine

2/ Nočný pokoj je v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod.

3/ Študent UMB neubytovaný v ŠD do ktorého vstupuje, je povinný preukázať sa
preukazom totožnosti a zapísať sa do knihy návštev. Pri odchode je povinný odhlásiť sa.
Návštevy poslucháčov UMB sú umožnené do 24,00 hod.

4/ Všetci ostatní návštevníci sú povinní preukázať sa preukazom totožnosti, zaevidovať sa
v knihe návštev, pri odchode sa odhlásiť. Návštevy sú povolené od 8,00 hod. do
21,00 hod.
Prihlasovanie, evidencia a odhlasovanie návštev:
V záujme zvýšenia bezpečnosti a zachovania poriadku na ŠD, návšteva je povinná:
a) po vstupe do budovy ŠD ohlásiť sa na vrátnici, preukázať sa dokladom totožnosti, zapísať sa do knihy návštev, kde uvedie svoje meno, čas príchodu a meno navštíveného študenta
b) návštevu si príde vyzdvihnúť ubytovaný študent na vrátnicu a ponechá tam ubytovací preukaz
c) navštívený študent je povinný vyprevadiť návštevu z internátu a prevziať si svoj ubytovací preukaz
d) návšteva je povinná odpísať sa v knihe návštev, v opačnom prípade sa to bude považovať za prechovávanie cudzej osoby, resp. návštevy s následným postihom ubytovaného študenta UMB podľa domového poriadku
e) po dobu trvania návštevy ubytovaný študent nesie plnú zodpovednosť za návštevu


Článok XI.
Zásady dodržiavania bezpečnostných a protipožiarnych smerníc, povinnosti ubytovaných študentov

1/ Študent ubytovaný v ŠD je povinný správať sa tak, aby svojim správaním nezapríčinil
požiar, alebo neohrozil bezpečnosť ostatných osôb, nachádzajúcich sa v priestoroch SÚZ

2/ Každý študent je povinný zoznámiť sa s predpismi o ochrane pred požiarmi
a bezpečnostnými predpismi a v plnej miere ich dodržiavať.

3/ Pri nástupe na ubytovanie v ŠD je študent povinný oboznámiť sa s požiarnym evakuačným
plánom, požiarnopoplachovými smernicami, ktoré sú umiestnené pri vrátniciach
v jednotlivých ŠD, oboznámiť sa s rozmiestnením prenosných hasiacich prístrojov
a hydrantov, s únikovými cestami a východmi.

4/ Ďalej sú ubytovaní študenti povinní dodržiavať nasledovné zásady:
- po vyhlásení evakuácie opustiť objekt najbližším únikovým východom a riadiť sa pokynmi osoby riadiacej evakuáciu
- dodržiavať zákaz fajčenia vo všetkých objektoch SÚZ UMB v zmysle zákona
č. 377/2004 Z.z. a smernice č.10/2004 o ochrane nefajčiarov
- pred odchodom z izby vypnúť všetky elektrospotrebiče
- neskladovať na izbách horľavé alebo zápalné materiály
- neprinášať, nevlastniť, nepoužívať zbrane, nebezpečné chemikálie, drogy a ich prekurzory
- nepoužívať v ŠD teplovýhrevne elektrické spotrebiče (ohrievače, variče, žehličky, nepovolené spotrebiče, podomácky vyrobené spotrebiče)
- nepoškodzovať a bezdôvodne nepoužívať prostriedky PO (ručné hasiace prístroje, hydranty)
- nepoškodzovať, neodstraňovať pokyny, smernice, tabuľky bezpečnostného a protipožiarneho charakteru
- nezasahovať do živých častí elektrických zariadení
- nevstupovať do priestorov, ktoré sú označené bezpečnostnými tabuľkami
- oznamovať vedúcej ŠD nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, alebo by mohli viesť k vzniku požiaru
- nemanipulovať s ohňom, s horľavinami a výbušninami v priestoroch ŠD
- neukladať predmety a potraviny na okenné parapety

Článok XII.
Spoločné záverečné a prechodné ustanovenia

1/ Internátny poriadok sa vzťahuje i na ostatné osoby, ktoré majú povolené ubytovanie.

2/ Tento Internátny poriadok nadobúda účinnosť od 09. 09. 2004.


Ing. Jozef Mrena ,v.r.
riaditeľ SÚZ UMB

Návrhy a pripomienky k tejto rubrike prijíma: Michalčíková Jana. Kontakty tu.


Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu